Tầm nhìn

Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp và Kinh doanh dịch vụ Tiền Phong hướng đến trở thành một đơn vị tiên phong tại địa bàn Xã Tiền Phong, Tiên Phước áp dụng sản xuất theo hướng hữu cơ, phát triển mô hình theo hướng an toàn, bền vững. Tầm nhìn đến năm 2025:

- Trở thành một trong những Hợp tác xã tiên phong cả nước về sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn hữu cơ, Canh tác theo hướng an toàn, bền vững

- Liên kết chặt chẽ với các hộ thành viên trong việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm sạch, an toàn, bên vững.

Comment

1